سیاستگذاری رسانه

سیاستگذاری رسانه

سیاستگذاری، از فعالیت های مهم در مدیریت سازمان ها محسوب می شود. هنگامی این سیاستگذاری بیش از پیش اهمیت پیدا می کند که بسته سیاستی نه تنها داخل سازمان را بلکه ذی نفعان خارجی آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هنگامی سیاستگذاری بحرانی می شود که ذی نفعان گستره بزرگی از جامعه باشند. سازمان های رسانه ای تنها سازمان هایی هستند که در حیطه وسیعی از ذی نفعان فعالیت می کنند، از این رو سازمان های رسانه ای همیشه دچار بحران های سیاستگذاری بوده اند.

با ظهور رسانه های جدید و تکه‌تکه شدن افکار عمومی به گروه‌های کوچکی از مخاطب، سیاستگذاری بسیار حساس تر شده است چرا که ذی نفعان پراکنده تر و نامتقارن تر شده اند. این ذی نفعان پراکنده و نامتقارن خواهان دخیل شدن در تصمیم گیری های رسانه هستند و اگر احساس مشارکت در تصمیم گیری از آنها گرفته شود نمی توان وفاداری نسبی آنها به رسانه را حفظ کرد. توئیت کردن بعد از هر تصمیم مدیر رسانه، لایک خبرهای مرتبط با تغییرات در رسانه و… کنش هایی است که در نتیجه ظهور ابزارهای جدید رسانه ای توسط مخاطب صورت می گیرد، این کنش های مخاطب نشان از آن دارد که او به جد قصد سهیم شدن در تصمیم گیری ها را دارد.  ابزار جدید رسانه ای به او گفتمان قدرت مخاطب را آموخته است و از این رو قصد مداخله در سیاستگذاری ها را دارد.

مدیر رسانه به عنوان مسئول اصلی حفظ و نگهداشت مخاطبان رسانه، بخواهد یا نخواهد نیازمند دخالت دادن نظرات این ذی نفعان تاثر گذار در تعیین و اجرای سیاست ها در رسانه است. دوره سیاستگذاری بر مبنای شهود مدیریتی به اتمام رسیده و امروزه سیاستگذاری در رسانه نیازمند استفاده سیستماتیک از داده های محیطی می باشد. مهمترین این داده های محیطی داده های مخاطب رسانه است. منظور استفاده سیاسی از تعدادی محتوای کاربر ساخته(توئیت، کامنت و …) خاص در تصمیم گیری ها نیست، بلکه استفاده سیستماتیک از داده های گسترده مخاطب است که می تواند راه نجات مدیر رسانه ای امروز جامعه ما باشد. سیاستگذاری داده محور تم غالبی است که امروزه در حوزه سیاستگذاری رسانه فراگیر شده است. سیستم های پیشتیبانی از تصمیم، مدل های تصمیم گیری مبتنی بر مبنای داده، استفاده از مدل های شبیه سازی اجتماعی در سیاستگذاری ها و …. همگی  می تواند دستیاری هوشمند و امین برای مدیر رسانه ای امروز باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *